Refraction Checks Of 'Prakasam' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Addanki 13803 0 0
2 CHC, Chimakurthy 10750 0 0
3 CHC, Darsi 11018 0 0
4 CHC, Giddalur 10004 0 0
5 CHC, Kanigiri 11876 0 0
6 CHC, Kondepi 12777 0 0
7 CHC, Martur 18905 0 0
8 CHC, Yerragondapalem 9929 0 0
Totals 99062 0 0
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
2883226701351739070
3858412791483959976
16 99062